Algemene Voorwaarden

d.d. 14-05-2018
Postadres: Postbus 53153, 2505 AD Den Haag.
De gebruiker van de algemene voorwaarden, te weten Organisatiebureau Been gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer Haaglanden 27294970.

Artikel 1 – Definities
In deze algemene voorwaarden, en in een overeenkomst waarop deze toepasselijk zijn, wordt verstaan:
1. Organisatiebureau Been is een eenmanszaak.
1.1 onder opdrachtgever: de (rechts)persoon/ natuurlijk persoon, die aan organisatiebureau Been een opdracht heeft verstrekt tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.2 onder organisatiebureau Been de (rechts)persoon, die zich jegens opdrachtgever heeft verbonden tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement, dan wel die zich -in het offertestadium- bereid is zich daartoe te verbinden.
1.3 onder overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever organisatiebureau Been tot advisering over, organisatie van, of uitvoering van een evenement.
1.4 onder artiest: iedere artiest (in de meest ruime zin), spreker of musicus, alleen of in groepsverband, die zich jegens organisatiebureau Been tot het geven van een optreden heeft verbonden.
1.5 onder productiedatum: de (eerste) dag waarop het krachtens een overeenkomst door organisatiebureau Been te organiseren of uit te voeren evenement zal plaatsvinden.
1.6 onder locatie/tijd: de met opdrachtgever overeengekomen plaats en tijd van uitvoering van een (gedeelte van een) evenement.

Artikel 2 – Toepasselijkheid van voorwaarden
2.1 De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdracht van de opdrachtgever bevestigd is door organisatiebureau Been dan wel dat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de opdrachtbevestiging door organisatiebureau Been dan wel dat de door organisatiebureau Been en opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging door organisatiebureau Been retour is ontvangen. Zolang er geen opdrachtbevestiging is behoudt opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
2.2. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.3 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
2.4 De overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken, of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

Artikel 3 – Offerte, bestelling en opdracht
3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen, e.d. van organisatiebureau Been, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door organisatiebureau Been worden herroepen.
3.2 Alle bij een aanbieding en verstrekte informatie en/ of specificaties, gelden steeds bij benadering en zijn voor organisatiebureau Been slechts bindend, indien binnen in de aanbieding zulks uitdrukkelijk en met woorden schriftelijk is bevestigd.
3.3. Offertes en/ of aanbiedingen van organisatiebureau Been hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na uitbrengen, tenzij anders in de offertes en/ of aanbiedingen is aangegeven. Indien een aanbieding e.d. van organisatiebureau Been binnen 30 dagen of de aangegeven periode door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door organisatiebureau Been schriftelijk is bevestigd, komt de overeenkomst tot stand en anders komt de offerte en/ of aanbieding te vervallen.
3.4 Indien organisatiebureau Been uiteindelijk geen opdracht verstrekt, is organisatiebureau Been gerechtigd alle kosten, welke organisatiebureau Been heeft moeten maken om zijn offerte en/ of aanbieding te kunnen doen, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
3.5 Indien organisatiebureau Been op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming ts bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal opdrachtgever organisatiebureau Been daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 3.6 en 3.7, betalen conform de dan bij de opdrachtnemer geldende tarieven.
3.6 Een opdrachtverstrekking door de opdrachtgever betreft de gehele offerte en/ of aanbieding als zodanig.
3.7 Organisatiebureau Been kan niet aan haar offerte en/ of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte en/ of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/ of verschrijving bevatte.
3.8 Wijkt een opdrachtverstrekking slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit als opdracht en komt de overeenkomst overeenkomstig deze opdracht tot stand, tenzij organisatiebureau Been binnen 30 dagen bezwaar maakt tegen de verschillen.
3.9 Ten opzichte van de opdrachtgever strekt het schriftelijk aanbod of de bevestiging hiervan van/ door organisatiebureau Been tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
3.10 De in de offerte en/ of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.11 Opties op artiesten, amusement, entertainment en locaties hebben een geldigheidsduur van 14 dagen na het uitbrengen van de optie door organisatiebureau Been, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de optie geplaatst door organisatiebureau Been niet binnen 14 dagen of de schriftelijk overeengekomen periode door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door organisatiebureau Been schriftelijk is bevestigd, komt de optie te vervallen.
3.12 Organisatiebureau Been behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Herroeping na aanvaarding door de opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.

Artikel 4 – Uitvoering van een overeenkomst
4.1 Organisatiebureau Been en opdrachtgever zijn gebonden nadat de opdrachtgever schriftelijk per post of per e-mail opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van een optreden of productie. Partijen hebben in ieder geval overeenstemming bereikt over: optredende artiesten en/of musici, datum en tijdstippen optreden, uitkoopgage, locatie, weddingplanner en overige dienstverlening.
4.2 Organisatiebureau Been zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.
4.3 Organisatiebureau Been zal binnen 5 werkdagen de overeenstemming inzake optreden schriftelijk in tweevoud vastleggen en deze aan de opdrachtgever toezenden. De opdrachtgever zal 1 exemplaar daarvan voorzien van zijn handtekening binnen 5 dagen retour zenden naar het postadres van organisatiebureau Been. De opdrachtgever verklaart meerderjarig te zijn en bevoegd tot het aangaan van deze overeenkomst.
4.4 Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst op verzoek van opdrachtgever wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen, zullen de meerkosten daarvan aan opdrachtgever worden doorberekend. Wijzigingen kunnen alleen schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.
4.5 Reclames naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst dienen na het evenement, doch uiterlijk binnen vijf dagen, per aangetekende brief aan organisatiebureau Been medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
4.6 Geringe afwijkingen in de uitvoering, ook in esthetische zin, leveren geen grond op tot reclame.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden en vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst, waaronder inbegrepen auteursrechten (Buma), tenzij anders overeengekomen.
5.2 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bezoekers van een krachtens een overeenkomst door organisatiebureau Been georganiseerd of uitgevoerd evenement.
5.3 a) Tenzij anders overeengekomen, zal opdrachtgever op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen van artiesten en bezoekers van een krachtens een overeenkomst georganiseerd of uitgevoerd evenement. Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is organisatiebureau Been niettemin gerechtigd om aanvullende eisen ter zake te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden (zoals bijvoorbeeld toegenomen populariteit van een artiest) daartoe nopen.
b) Tevens garandeert de opdrachtgever bij een artiest een voldoende, ruime, schone, verlichte, verwarmde en afsluitbare kleedkamer. De kleedkamer is voorzien van minimaal tafel en stoelen, stopcontact en spiegel en is gesitueerd op een redelijke loopafstand van een toiletgelegenheid.
c) De opdrachtgever zal niet toestaan dat er meer publiek in de locatie aanwezig is dan door overheid en/of brandweer is toegestaan.
d) Organisatiebureau Been overlegt met de opdrachtgever het voor het optreden noodzakelijke geluidsvolume dat tijdens een feest geproduceerd zal worden.
5.4 Indien opdrachtgever onvoldoende maatregelen neemt om een veilige uitvoering van een evenement te garanderen, is organisatiebureau Been gerechtigd het evenement geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met organisatiebureau Been overeengekomen prijs.

Artikel 6 – Opschorting/ annulering
6.1 Organisatiebureau Been is gerechtigd de uitvoering van een overeenkomst op te schorten, zodra hij gegronde vrees heeft om aan te nemen dat opdrachtgever niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
6.2 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan organisatiebureau Been alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van organisatiebureau Been: (a) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk dertig dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium. (b) in geval van uitstel of annulering voor de periode van dertig dagen voor de productiedatum, volgens de overeenkomst zoals getekend door beide partijen. Voorts zal opdrachtgever organisatiebureau Been vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden, voor zover die vorderingen betrekking hebben op het uitstel of de annulering van het evenement. Een en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om, in geval van latere uitvoering van het evenement, alsnog de volledige prijs vermeerderd met de door het uitstel ontstane meerkosten te voldoen.

Artikel 7 – Facturen en betaling
7.1 Organisatiebureau Been zal voor de uitvoering van de overeenkomst de betaling van de overeengekomen prijs verlangen. Betaling van zodanig voorschot dient plaats te vinden binnen drie weken na factuurdatum en uiterlijk tien dagen voor productiedatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
Organisatiebureau Been is alsdan gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onder gehoudenheid van opdrachtgever om organisatiebureau Been volledige schadeloos te stellen, zulks met als minimale schadeloosstelling een vergoeding van de volledige door organisatiebureau Been aantoonbaar gemaakte kosten en van 75% van het voor volledige uitvoering van de overeenkomst afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium. Voorts is opdrachtgever alsdan verplicht organisatiebureau Been te vrijwaren voor alle vorderingen van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
Indien van toepassing geldt het aantal deelnemers c.q. gasten dat 2 weken voor de uitvoering van een evenement bij organisatiebureau Been bekend is, als minimumaantal voor de eindfactuur, tenzij anders overeengekomen. De eindfactuur, aangepast aan de actualiteit en onder aftrek van de 1ste factuur, dient binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
7.2 Reclames naar aanleiding van een factuur dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum, per aangetekende brief aan organisatiebureau Been medegedeeld te worden, zulks op straffe van verval van welke aanspraak dan ook.
7.3 Opdrachtgever zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van organisatiebureau Been zijn betalingsverplichting niet opschorten, noch hetgeen hij verschuldigd is verrekenen met hetgeen hij eventueel van organisatiebureau Been te vorderen heeft.
7.4 Iedere betaling van opdrachtgever strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de aan organisatiebureau Been verschuldigde hoofdsom.
7.5 Indien de kostprijs van organisatiebureau Been wordt verhoogd als gevolg van tussentijdse tariefwijzigingen van omzetbelasting, premies sociale verzekeringen, loonbelasting of andere overheidsheffingen, dan wel als gevolg van prijswijzigingen van derden, is organisatiebureau Been gerechtigd deze wijzigingen door te belasten aan opdrachtgever. In geval van door te belasten buitenlandse valuta wordt de op de factuurdatum van organisatiebureau Been geldende dagkoers gehanteerd.
7.6 Bij een niet tijdige betaling van de eerste factuur is organisatiebureau Been gerechtigd om 5% aanmaningskosten in rekening te brengen met een minimum van € 12,50.
7.7 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling ontvangt hij/zij 2x een herinneringsnota. Wordt hier niet op gereageerd, dan wordt de incasso uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder.
Artikel 8 – Tekortkomingen opdrachtgever
8.1 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die organisatiebureau Been in het kader van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever maakt, zullen als schade wegens die tekortkoming door opdrachtgever aan organisatiebureau Been worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten worden geacht ten minste 15% te bedragen van het door organisatiebureau Been van opdrachtgever te vorderen bedrag.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1 Organisatiebureau Been is slechts aansprakelijk voor directe schade van de opdrachtgever die rechtstreeks voortvloeit uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst en indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van organisatiebureau Been. Voor gevolgschade, zoals winstderving, is organisatiebureau Been nimmer aansprakelijk.
9.2 In ieder geval is de aansprakelijkheid van organisatiebureau Been beperkt tot maximaal het voor volledige uitvoering van het evenement afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van organisatiebureau Been.
9.3 Elke aanspraak van opdrachtgever op vergoeding van schade dient aan organisatiebureau Been per aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt binnen acht dagen na de dag, waarop opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijkheid van organisatiebureau Been bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 10 – Overmacht
10.1 Een tekortkoming kan wegens overmacht niet aan de tekortkomende partij worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 In geval van overmacht heeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding.
10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop organisatiebureau Been geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor organisatiebureau Been niet in staat is de verplichtingen na te komen.
10.4 Indien organisatiebureau Been door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
10.5 Een tekortkoming kan organisatiebureau Been niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 11 Verhuur van attracties en partyservicematerialen.
11.1 Organisatiebureau Been is gerecht om hiervoor een derde partij in te schakelen.
11.2 De materialen worden altijd bezorgd en opgehaald.
De materialen worden tegen een vastgestelde dagvergoeding verhuurd.
Naast deze vergoeding kan een borgsom in rekening gebracht worden. Dit bedrag wordt aan de huurder terugbetaald als het gehuurde materiaal in goede staat, schoon en droog wordt teruggebracht. Het huurbedrag inclusief borgsom dient vooraf te worden betaald.
11.3 De materialen zullen bij aflevering door verhuurder en de huurder gezamenlijk worden gecontroleerd.
11.4 De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het materiaal en zich ten alle tijden te houden aan de eventuele bijgeleverde instructie.
11.5 De huurder is verplicht om elke schade, gebrek of vermissing direct te melden bij organisatiebureau Been. Bij vermissing of diefstal wordt de nieuwwaarde in rekening gebracht.
De huurder mag zelf nooit reparaties uitvoeren aan het gehuurde materiaal. De verhuurder zorgt ervoor dat hij voor de huurder telefonisch bereikbaar is in het geval van calamiteiten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten
12.1 Alle rechten van intellectuele eigendommen met betrekking tot de naam, het logo en de eventuele tekst (programmavoorstellen voor evenementen) van organisatiebureau Been, alsmede met betrekking tot de door organisatiebureau Been gehanteerde programma- en bedrijfsformule in het algemeen berusten bij organisatiebureau Been.
12.2 Het is de klant niet toegestaan deze openbaar te maken en/ of verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van organisatiebureau Been.
Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging, verwerking of reproductie van de door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermende objecten verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij organisatiebureau Been in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere uit de verveelvoudiging verwerking of reproductie voortvloeiende.
12.3 Zonder toestemming van organisatiebureau Been zullen geen geluids- en beeldopnamen van het evenement en in het kader van een evenement optredende artiest worden vervaardigd.
12.4 Opdrachtgever verplicht zich het materiaal slechts te gebruiken voor het doel waarvoor het geleverd is.
12.5 Te allen tijde – derhalve ook wanneer schriftelijk is overeengekomen in afwijking van het bepaalde in dit artikel, dat de auteursrechten overgaan naar de opdrachtgever- behoudt de opdrachtnemer het recht met het geleverde product ten eigen nutte publiciteit te bedrijven.
12.6 Opdrachtgever zal zich, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, ervan onthouden om al dan niet uitgewerkte ideeën of voorstellen van de opdrachtnemer om zelf uit te (laten) voeren of door uitvoering van een evenement te herhalen.
12.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde zaken te gebruiken voor commerciële en/ of publicitaire doeleinden, tenzij partijen schriftelijk voorafgaand anders overeenkomen.
12.8 Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, verbeurt de opdrachtgever ten opzichte van de opdrachtnemer een directe, niet voor rechterlijke matiging vatbare, opeisbare boete van € 5000,- (zegge: vijfduizend euro) per overtreding en/ of iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat daarmee het recht vervalt voor de opdrachtnemer om volledige schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen.
12.9 Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die de opdrachtnemer door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen goederen aanwendt.

Artikel 13 – Geschillen
13.1 Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomst tussen organisatiebureau Been en opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan een erkend mediator.
13.2 Indien de bemiddelingspoging van een mediator niet leidt tot een oplossing van het geschil, kan de meest gerede partij het geschil desgewenst voorleggen aan een bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van organisatiebureau Been.
13.3 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.

Deze algemene voorwaarden is gecontroleerd en goedgekeurd door advocaat
Mw Mr. S. Gopal te Den Haag.